Du är här

Revision med kvalitetssäkring

Vi erbjuder revision och revisionsnära tjänster. Låt oss knyta ihop säcken och revidera. Kvalitetssäkrade revisorer granskar räkenskaperna och du får ett viktigt bevis på att ekonomin är i sin ordning. Detta bevis är till stor hjälp vid beslutsfattande, likaså är det en trygghet vid kontakt med exempelvis bank och leverantörer. Det medför också lägre kreditkostnader och framförallt ökat fokus på dina affärer.

Revisionen utförs i vårt revisionsbolag som drivs tillsammans med det internationella revisionsbolaget RSM (www.rsm.se). RSM har både auktoriserade och godkända revisorer med lång erfarenhet från ett stort antal företag och branscher

Revision handlar i långa loppet om att skapa trygghet, såväl i små som stora bolag. RSM utför en oberoende revision med hjälp av skickliga och erfarna revisorer – alltid i tätt samarbete med dig där vi proaktivt följer ditt företags ekonomi för att finna de bästa lösningarna på lång och kort sikt.

Alla revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från ett stort antal företag och branscher. Se oss som din egna ekonomiska informationskälla, som gör det lättare för dig att fatta viktiga affärsbeslut.

RSM säkerställer alltid att den ansvariga revisorn är aktivt närvarande och tätt involverad i alla sina uppdrag. Vi har dessutom låg personalomsättning, vilket betyder att våra kunder kan behålla samma revisor under många år. På så vis får revisor och kund goda möjligheter att utvecklas tillsammans.

Revisorernas arbete blir också ett kvitto gentemot myndigheter, banker, leverantörer och kunder på att din ekonomi och din organisation är i ordning, vilket leder till snabbare kreditbeslut, lägre kreditkostnader och att fokus i affärsrelationerna kan läggas på själva affären.

Våra styrkor inom revision:

  • Hög närvaro av påskrivande revisor
  • Kontinuitet i bemanningen
  • Medarbetarna utvecklas med kunden
  • Hög tillgänglighet
  • Engagemang från varje medarbetare
  • Proaktiva

Så här arbetar vi med revision

Det är såväl en del av vår filosofi som en del av vårt dagliga arbete att även ansvarig revisor är direkt inblandad i planering och utförande av revisionsuppdraget. Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och vald revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus på rätt områden, i rätt tid.

 
Omedelbar tillgänglighet till vår expertis när ni behöver denna

Vi arbetar med hög tillgänglighet för våra kunder, vilket innebär att ni aldrig ska behöver vänta med att komma i kontakt med vår expertis. Det skall vara lätt att nå sin revisor med frågor – högt som lågt – och du som kund skall alltid kunna få kontakt med huvudansvarig revisor eller våra mer seniora medarbetare på uppdragen.

Det är den kundansvarige revisorn eller en revisionsansvarig medarbetare som ska vara kundens dagliga huvudkontakt och bollplank

Kontinuitet i revisionsteamet

Vi strävar alltid efter att ha samma revisionsteam på uppdraget under hela mandatperioden. Detta medför att vi kan arbeta med högsta möjliga effektivitet i vår revision då revisionsteamets medlemmar över tiden lär känna bolagets verksamhet, affärsprocesser, utmaningar och behov.

Förbättringsförslag

Vi kommer att ger er feedback avseende eventuella svagheter eller brister vi identifierat och ge er förbättringsförslag baserade på vår erfarenhet från andra klienter i liknande eller andra branscher. Proaktiva Genom vårt nära samarbete med våra kunder skapar vi möjlighet att vara proaktiva så att vi kan leverera bra lösningar inom t ex det skatterelaterade området.

RSM på det internationella planet

RSM har personliga kontakter med både revisorer, skattejurister och redovisnings¬konsulter världen över varför ni kommer i kontakt med rätt person direkt i det land som ni har intressen.

Internationellt arbetar vi utifrån en gemensam kvalitetsstandard och det befintliga nätverket medför dessutom att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. vilket gör att minimal tid spenderas på koordinering och rapportering av revisionen. Detta är något som ni kan ha nytta av i framtiden om ni öppnar kontor utanför landets gränser.