Du är här

Missa inga viktiga deklarationsdagar

Här kan du ta del av viktig information om deklarationsdagar och andra viktiga punkter under ett bolags verksamhetsår.

Inkomstdeklaration juridiska personer

 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april lämnar inkomstdeklaration senast 1 november
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 maj eller 30 juni lämnar inkomstdeklaration senast 17 december.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 juli eller 31 augusti lämnar inkomstdeklaration senast 1 mars året efter.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december lämnar inkomstdeklaration senast 1 juli året efter.

Om deklarationen i sin helhet lämnas elektroniskt förlängs deklarationsfristen enligt ovan med en månad.

Inkomstdeklaration privatpersoner, dödsbon, enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag lämnar inkomstdeklaration senast 2 maj om man inte omfattas av byråanstånd då 15 juni är sista deklarationsdag.

Momsdeklaration

Månads- eller kvartalsredovisning:

Om beskattningsunderlaget överstiger 40 mkr ska företaget inkomma med momsdeklaration och betalning senast den 26 månaden efter redovisningsperiodens utgång. Om beskattningsunderlaget understiger 40 mkr ska momsdeklaration och betalning vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Helårsredovisning:

Enligt huvudregeln ska momsdeklarationen och betalningen vara inne hos Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Enskilda näringsidkare och aktiebolag ska dock lämna momsdeklaration och betala senast den 12 eller 26 som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas. Momsdeklarationen ska lämnas vid närmast följande alternativ, vilket innebär att om inkomstdeklarationen lämnas 2 maj, så ska momsdeklarationen lämnas 12 maj. Om inkomstdeklarationen däremot lämnas 15 juni, på grund av byråanstånd, ska momsdeklarationen lämnas 26 juni. Företag som ska redovisa handel med varor och tjänster med andra EU-länder måste dock alltid redovisa momsen enligt huvudregeln ovan.

Arbetsgivardeklaration

 • Arbetsgivardeklaration och betalning av arbetsgivaravgifter och den avdragen skatt ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12 i månaden efter utbetalningsmånaden.

Debitering F-Skatt

 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april får beslut om debitering 20 maj.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 maj eller 30 juni får beslut om debitering 20 juli.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 juli eller 31 augusti får beslut om debitering 20 september.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december får beslut om debitering 20 januari.

Betalning F-Skatt

 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april ska betala preliminärskatten med lika stora belopp varje månad under perioden 12 juni – 12 maj.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 maj eller 30 juni ska betala preliminärskatten med lika stora belopp varje månad under perioden 12 augusti – 12 juli.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 juli eller 31 augusti ska betala preliminärskatten med lika stora belopp varje månad under perioden 12 oktober – 12 september.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december ska betala preliminärskatten med lika stora belopp varje månad under perioden 12 februari – 12 januari.

Fyllnadsinbetalning

Den som beräknas få ett underskott på skattekontot (kvarskatt) överstigande 30 000 kronor måste för att undvika kostnadsränta (ej avdragsgill) göra en fyllnadsinbetalning motsvarande den del av underskottet som överstiger 30 000 kronor senast 12 februari året efter räkenskapsårets utgång. Resterande del av underskottet ska därefter betalas så att den finns på Skatteverkets bankgiro senast den 5 maj. Om underskottet på skattekontot understiger 30 000 kronor (det s.k. fribeloppet) tas alltså ingen kostnadsränta ut om beloppet betalas så att det är bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 5 maj.

Ovanstående datum gäller fysiska personer och dödsbon samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december.

 • För bolag med räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april gäller att underskott på skattekontot överstigande fribeloppet måste vara bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 12 juni och resterande del senast 3 september.
 • För bolag med räkenskapsår som slutar 31 maj eller 30 juni gäller att underskott på skattekonto överstigande fribeloppet måste vara bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 12 augusti och resterande del senast 3 november.
 • För bolag med räkenskapsår som slutar 31 juli eller 31 augusti gäller att underskott på skattekontot överstigande fribeloppet måste vara bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 12 oktober och resterande del senast 3 januari.
 • Kostnadsräntan motsvarar den s.k. basräntan, men kan aldrig understiga 1,25 %. När förfallodagen för den slutliga skatten passerats uppgår dock kostnadsräntan till basräntan + 15 %. För det fall det uppstår ett överskott på skattekontot uppgår intäktsräntan (skattefri) till 45 % av basräntan.

Slutskattebesked

 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april får sitt slutskattebesked senast 15 april året efter räkenskapsårets utgång.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 maj eller 30 juni får sitt slutskattebesked senast 15 juni året efter räkenskapsårets utgång.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 31 juli eller 31 augusti får sitt slutskattebesked senast 15 augusti året efter räkenskapsårets utgång.
 • Bolag med räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december får sitt slutskattebesked senast 15 december året efter räkenskapsårets utgång.

Fysiska personer och dödsbon har alltid kalenderår som beskattningsår och får slutskattebeskedet senast 15 december året efter beskattningsåret. Fysiska personer kan dock i många fall få sin slutskattsedel tidigare (tidigast juni).

Förfallodag

 • Bolag som fått sitt slutskattebesked den 15 april ska betala sin slutliga skatt senast 12 juli.
 • Bolag som fått sitt slutskattebesked den 15 juni ska betala sin slutliga skatt senast 12 september.
 • Bolag som fått sitt slutskattebesked den 15 augusti ska betala sin slutliga skatt senast 12 november.
 • Bolag som fått sitt slutskattebesked den 15 december ska betala sin slutliga skatt senast 12 mars.

Kontrolluppgifter

Arbetsgivare m.fl. ska lämna kontrolluppgifter för varje kalenderår. Senast den 31 januari året efter kalenderåret ska kontrolluppgifterna ha kommit in till Skatteverket.

Återbetalning av utländsk moms

Vid återbetalning från annat EU-land måste ansökan ske senast den 30 september året efter det kalenderår ansökningsperioden avser. För återbetalning från land utanför EU gäller respektive lands regler. Ansökan om återbetalning sker genom att sända ansökan till respektive land enligt landets regler.

Periodisk sammanställning

Den som sålt varor eller tjänster momsfritt till köpare i annat EU-land som åberopat sitt VAT-nummer ska lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket med uppgift om värdet av leveranserna. Sammanställningen ska lämnas senast den 20 i månaden efter den aktuella perioden (25:e om samanställningen lämnas elektroniskt). Rapporteringen sker månadsvis eller kvartalsvis.

Intrastat

Intrastat är en månadsvis undersökning av Statistiska Centralbyrån (SCB) om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder (in- och utförsel). Uppgifterna lämnas varje till SCB på pappersblankett eller elektroniskt enligt följande tidsplan för 2018.

 • Januari, 14 februari
 • Februari, 14 mars
 • Mars, 16 april
 • April, 16 maj
 • Maj, 15 juni
 • Juni, 13 juli
 • Juli, 14 augusti
 • Augusti, 14 september
 • September, 12 oktober
 • Oktober, 14 november
 • November, 14 december
 • December, 15 januari

Årsredovisning

Ett aktiebolags årsredovisning (och även revisionsberättelsen när det krävs) ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. För bolag med kalenderår som räkenskapsår innebär detta alltså att årsredovisningen måste finns hos Bolagsverket senast den 31 juli.

Årsstämma i aktiebolag

En ordinarie bolagsstämma (årsstämma), där bolagets årsredovisning och revisionsberättelse läggs fram, ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

Senast sex veckor före årsstämman, d.v.s. senast 4,5 månader efter räkenskapsårets utgång, måste ett aktiebolag lämna årsredovisningen till revisorn.